Δημοσιεύσεις

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ No 179 29.05.2015 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ Νο 177 28-05-2015  ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ 31122014

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ - 197 - 01.02.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ  ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ  & ΤΡΟΠ.ΚΑΣΤΑΤΙΚΟΥΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ - 197 - 01.02.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ  & ΤΡΟΠ.ΚΑΣΤΑΤΙΚΟΥ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΣ ΜΕΤΟXΩΝ  23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ - 200 - 30-05.2017  ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ - 201 - 30.05.2017  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΣ 30-06-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ - 206 - 30-05.2018  ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2017 43α-2190


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ - 207 - 30.05.2018  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΣ 30-06-2018ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 - ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ - 209 - 30.05.2019  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΣ 30-06-2019ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ - 208 - 30-05.2019  ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2018 4548-2018